fbpx

PLESNI KLUB BOLERO

Dunajska cesta 49

1000 Ljubljana

 

 

SPLOŠNI POGOJI PK BOLERO

 

 

NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev PLESNI KLUB BOLERO (v nadaljevanju Bolero, PK Bolero) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, udeleženec, član PK Bolero) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno Pristopno izjavo na recepciji PK Bolero, oziroma jo na naslov Bolera pošlje po pošti ali elektronski pošti. Za mladoletne osebe mora izjavo izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki). Z nastankom obligacijskega razmerja med Bolerom in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne redne »Splošne pogoje PK Bolero«, vključno s »Splošnimi pogoji PK Bolero Online«, ki so njihov sestavni del in so objavljeni na spletni strani www.bolero.si pod rubriko »Splošni pogoji PK Bolero« ter se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji Bolera. Splošni pogoji Bolero se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja Bolero.

 

INFORMACIJE 
Informacije o storitvah PK Bolera so omogočene:

 • na spletnih straneh www.bolero.si ,
 • preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ,
 • s povratno pošto, v primeru prispele pošte na naslov: Plesni klub Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
 • po telefonu 01 512 0 512 ali 040 322 522 v času uradnih ur,
 • osebno, na recepciji Bolera v času uradnih ur.

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani Bolera www.bolero.si

 

VČLANITEV V PLESNI KLUB BOLERO

Članstvo v PK Bolero je osebno in prostovoljno. Član PK Bolero lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme določila Statuta Plesnega kluba Bolero in ostalih aktov ter pravilnikov PK Bolero. Pod enakimi pogoji članstva lahko postane član PK Bolero tudi tuj državljan.

 

Sprejem v članstvo se opravi s plačilom letne članarine in podpisom pristopne izjave, ki jo podpiše kandidat za včlanitev oziroma njegov zakoniti zastopnik. Če se v PK Bolero včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar - december). V januarju jo je potrebno obnoviti za naslednje leto in velja do 31. decembra.

 

Za sodelovanje v programih, ki jih nudi PK Bolero, je potrebno plačevati tudi mesečne prispevke po veljavnem Ceniku PK Bolero in skladno s pravili finančnega poslovanja PK Bolero. Mesečni prispevek se poravnava mesečno vnaprej, najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec. (Primer: Za februar se mesečni prispevek poravna najkasneje do 31.1.).

 

Mesečni prispevek (vadnina) velja za 8 vaj mesečno. PK Bolero omogoča članom selekcijskih skupin redne treninge do 3 x tedensko in zagotavlja izvedbo minimalno 8 vaj mesečno, ki so tudi osnova za morebiten poračun odsotnosti. Poleg tega da poravnani mesečni prispevek omogoča udeležbo na vadbi/treningih v organizaciji in izvedbi PK Bolero,  posredno omogoča članom PK Bolero (skladno s pravili Plesne zveze Slovenije) tudi udeležbo na tekmovanjih v okviru PZS, na katera jih PK Bolero prijavlja samo v primeru poravnanih vseh finančnih obveznosti do PK Bolero.

 

Razpored plesalk in plesalcev po vadbenih (tekmovalnih) skupinah se opravi na avdicijah, oziroma jih po skupinah razporedijo strokovno usposobljeni trenerji PK Bolero.

 

OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV/TRENINGOV

Redna izobraževalna športna dejavnost izvajanja plesne vadbe in treningov poteka v PK Bolero, po planiranih urnikih vadbe in treningov,  vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani Bolera www.bolero.si . V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v Boleru izvajajo projektno.

 

ODGOVORNOST

Udeležba na plesni vadbi in treningih ter vseh ostalih aktivnostih PK Bolera je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov). V cenah storitev PK Bolero ni vključen strošek nezgodnih zavarovanj udeležencev, zdravniških pregledov, zavarovanj CORIS, ipd. PK Bolero ne prevzema nobenih finančnih ali odškodninskih odgovornosti, zlasti ne za morebitne terjatve fizičnih in pravnih oseb ali za odškodninske zahtevke zaradi morebitne škode, ki bi jo člani PK Bolero utrpeli v času vadbe, priprav nanjo, tekmovanj, na nastopih in drugih prireditvah, povezanih z dejavnostjo PK Bolero na območju Slovenije in tujine ter med prevozi na tekmovanja, nastope, seminarje, tematske delavnice ter druge prireditve, povezane z domačo in mednarodno dejavnostjo PK Bolero.

 

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil PK Bolero. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.

 

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da PK Bolero izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja vadbe, treningov ali ostalih dejavnosti pri PK Bolero. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri PK Bolero, PK Bolero ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper PK Bolero.

 

CENIK STORITEV

Cenik storitev PK Bolero je objavljen na spletni strani www.bolero.si, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji PK Bolero. PK Bolero si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji Bolera, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

 

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

 • Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku.
 • Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.
 • Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti (ne velja za maturantske, valetne, ŠPF in sorodne tečaje).
 • Ob vpisu več oseb iz iste družine velja polna oz. najvišja cena tečaja za osebo, ki tedensko opravi največje število redne vadbe, do popusta pa so upravičene ostale osebe iz družine, ki obiskujejo tečaje v istem vpisnem obdobju.

 • Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti predsednika PK Bolero.

 

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (vadnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesne vadbe, treningov oziroma drugih storitev (npr. individualne ure, izredni treningi, priprave, hotelske namestitve, prevozi…), z nakazilom na transakcijski račun PK Bolero ali z gotovino na recepciji PK Bolero. V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu PK Bolero pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna, mu PK Bolero pošlje še drugi opomin. Stroški vezani na izdajo vsakega opomina se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 7,00 EUR. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, PK Bolero zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga.

 

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

V tekočem plačilnem obdobju (mesečno obdobje za tečaje selekcijskih skupin, ki potekajo trikrat tedensko) zagotavlja Bolero izvedbo tečajev v obsegu minimalno 8 vaj,  ki so tudi osnova za morebiten poračun upravičene odsotnosti udeleženca tečaja.

 

Vrednost posameznih vaj plesnega tečaja je sledeča: 1 vaja – 13% cene, 2 vaji – 26% cene, 3 vaje – 38% cene, 4 vaje – 51% cene, 5 vaj – 64% cene, 6 vaj – 76% cene, 7 vaj – 89% cene, 8 - 12 vaj – 100% cene tečaja.

 

V primeru izvedbe dodatnih vaj v istem mesecu je vrednost mesečne vadnine sledeča:

13 vaj – 113% cene, 14 vaj – 126% cene, 15 vaj – 138% cene, 16 vaj – 151% cene, 17 vaj – 164% cene, 18 vaj – 176% cene, 19 vaj – 189% cene, 20 vaj – 200% cene tečaja.

 

Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upošteva PK Bolero samo v naslednjih primerih:

 • Zaradi odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane mesečne vadnine (v kolikor je oseba prisotna na manj kot 8 treningih) samo na podlagi pisne najave odsotnosti najkasneje prvi dan odsotnosti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.
 • Zaradi odsotnosti vsled udeležbe v šoli v naravi (v kolikor je bila oseba prisotna na manj kot 8 vajah).

V primeru odsotnosti udeleženca od treningov iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, PK Bolero ni dolžan udeležencu vrniti dela ali celotne že vplačane vadnine. Že vplačana vadnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje.

 

Ob morebitnem poračunavanju vadnine, v primeru odsotnosti udeleženca tečaja, se zaračunajo manipulativni stroški Bolera v višini 3,50 EUR.

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PRIMERIH VIŠJE SILE

V primerih višje sile (vojne, razglašene epidemije, pandemije, naravnih katastrof, …) preide Bolero, v kolikor je to mogoče, iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja t.i. Bolero Online tečajev preko spletnih aplikacij (Zoom, Facebook, Skype, ipd.). V tem primeru Bolero stranke (člane PK Bolero) pisno obvesti o prehodu na izvajanje Bolero Online tečajev in jih seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku Boleru ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Online tečajev, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Online tečajev, da podaljšuje pogodbeno razmerje z Bolerom in se zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje PK Bolero Online«, ki so objavljeni na spletni strani www.bolero.si.

 

KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

 • Udeleženec mora priti  na plesne vaje 5 - 10 minut pred začetkom vaje, in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Bolera pri vpisu oziroma s strani trenerjev na avdiciji. Udeleženec ne sme zamujati in na kakršen koli način motiti  poteka treningov oziroma dela.

 • Udeleženec se mora v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano.

 • Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) mora udeleženec odložiti na police v plesni dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete PK Bolero ne nosi kakršne koli odgovornosti.

 • V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj.  bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih Bolera. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. PK Bolero v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne vadnine.

 • V primeru neplačila vadnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle vadnine.

 

UPORABA DVORAN

Zasedenost dvoran Bolera je znana vsem receptorjem in trenerjem, ki delajo v Boleru. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti trenerjev, trenerji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.

 

Tekmovalci PK Bolero uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku Bolera oz. po dogovoru z Bolero.

 

INDIVIDUALNE URE

Storitev »Individualne ure« s solistom, plesnim parom, ali skupino, je potrebno napovedati in plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Vplačila ob kasnejših odjavah Bolero ni dolžan vrniti.

 

VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebina plesnih treningov PK Bolero je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo PK Bolero. Snemanje koreografij, plesni treningov in učnih programov PK Bolero s strani udeležencev, njihovih staršev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Bolera ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Bolera.

 

POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI BOLERO:

Lastnik in skrbnik spletnih strani www.bolero.si , spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je Bolero d. o. o., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana.

 

Bolero d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah Bolera.

 

Vsebine, ki jih objavi Bolero, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Bolera se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

 

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije Bolera, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Bolera.

 

POVEZAVE Z DRUŽBENIMI OMREŽJI

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter), ki se nahaja na spletni strani www.bolero.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Bolera na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebinami, vezanimi na Bolero. Klik na te gumbe družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PK Bolero nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki PK Bolero upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov PK Bolero med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem PK Bolero uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

PK Bolero od uporabnikov za namene vpisa v Plesni klub Bolero, razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja in arhiviranja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

 

Podani osebni podatki se hranijo trajno, občasno pa posredujejo Plesni zvezi Slovenije (skladno z določili tekmovalnih in ostalih pravil PZS) ter Športni zvezi Ljubljane in javnim institucijam (zaradi urejanja statusnih pravic članov Bolera).

 

PK Bolero izvaja obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, »GDPR«).

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Boleru je: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var., kontaktni e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev PK Bolero« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in PK Bolero, se uporabnik strinja in daje soglasje, da PK Bolero osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v PK Bolero, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, z namenom evidentiranja prijav na tekmovanja in rezultatov s tekmovanj, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Bolera ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.

 

S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:

 • da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
 • da je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oziroma osebnih podatkov otroka ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov oziroma osebnih podatkov otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Plesni klub Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana ali z elektronskim sporočilom na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ,
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se bodo dani osebni podatki obdelovali s strani Bolera ter bodo občasno posredovani pristojnim športnim institucijam, ne pa tudi tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, da se podatki hranijo trajno,
 • da je seznanjen, da se v primeru podanega zahtevka za blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov njegovega otroka, njegovo članstvo/članstvo otroka v PK Bolero avtomatično prekine,
 • da je seznanjen, da programi PK Bolero potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
 • da je seznanjen, da akt »Politika zasebnosti Bolero« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi podrobnostmi.

 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA – ČLANSTVA V PK BOLERO

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in PK Bolero, je od dne podpisa Pristopne izjave udeleženca sklenjeno za nedoločen čas. S plačilom letne članarine do 31. januarja za tekoče leto se samodejno podaljšuje za tekoče koledarsko leto in traja ves čas aktivnega udejstvovanja udeleženca v aktivnostih Bolera.

 

Članstvo v PK Bolero preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice člana PK Bolero.

 

Član izstopi prostovoljno, ko poda organom PK Bolero pisno izjavo o izstopu. Tak izstop člana ne razbremeni preteklih in tekočih finančnih obveznosti do Bolera. Za aktivnega tekmovalca je izstopni rok določen z registracijskim pravilnikom nacionalne panožne zveze (PZS) in s pisnim dogovorom o medsebojnih obveznostih Bolera in aktivnega tekmovalca. PK Bolero na podlagi pisnega zahtevka za izpis udeležencu izda izpisnico, ob pogoju, da ima udeleženec poravnane vse finančne in morebitne ostale obveznosti do PK Bolero.

 

Član se črta iz članstva PK Bolero, če kljub opominu ne poravna članarine v predpisanem roku. Črtani član ima pravico do ponovnega članstva v Boleru, poravnati pa mora zaostale obveznosti in članarino.

 

Člana se izključi iz PK Bolero, če krši pravice in dolžnosti člana PK Bolero ali če zavestno ravna v nasprotju s cilji, načeli in interesi delovanja Bolera.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani Bolera www.bolero.si in na recepciji PK Bolero in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

 

  

Ljubljana, dne 15. 08. 2021

Zoran Kljun, predsednik

 

Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana

 

Uradne ure:

Pon. - pet. od 10:00 do 19:00

 

Tel: 01 512 0 512

Mob: 040 322 522

 

Email: info@bolero.si

 

 ZSInstagram

ZSFacebook

© 2022 Bolero. Vse pravice pridržane.